بهنام پیداکالیانی
بهنام پیداکالیانی

بهنام پیداکالیانی

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و مدیران و رهبران و هدف گذاری
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 1,200,000 تومان
هر جلسه تلفنی 800,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 500,000 تومان